Autorska metoda leczenia zaburzeń narządu żucia w Centrum Stomatologii UŚMIECHNIJ MI SIĘ

Na zdjęciu widoczna jest kobieta ubrana w pomarańczowa koszulkę. Kobieta to Marta Niedziela-Sołtysiak z Centrum Stomatologii UŚMIECHNIJ MI SIĘ. W tle widoczny jest gabinet stomatologiczny.

„Z pomocą Funduszy Europejskich mogłam zrealizować ideę: więcej wiedzieć, lepiej działać. Dzięki projektowi, dalszej edukacji i pozyskanym środkom dalszy rozwój stał się faktem. Realizujemy nasz cel pomocy potrzebującym pacjentom.” Marta Niedziela-Sołtysiak, Centrum Stomatologii UŚMIECHNIJ MI SIĘ

Nowa klinika stomatologiczna „Uśmiechnij Mi Się” w Oświęcimiu wprowadziła innowacyjną metodę leczenia zaburzeń narządu żucia. Projekt, który zrealizowała Pani Marta Niedziela-Sołtysiak z udziałem Funduszy Europejskich zrewolucjonizował rynek usług branży stomatologicznej. Jednym z głównych elementów decydującym o innowacyjności metody leczenia jest zastosowanie autorskiego urządzenia rehabilitacyjnego. Proces leczenia i zastosowanie indywidualnie dobranej i modyfikowanej szyny nazębnej eliminuje napięcie mięśni języka. Jest to pierwsze i jedyne tego typu urządzenie dostępne na rynku. Uzyskany efekt to relaksacja pozostałych mięśni odpowiedzialnych za proces żucia oraz redukcja bóli napięciowych szyi.

Nazwa Beneficjenta: UŚMIECHNIJ MI SIĘ MARTA NIEDZIELA-SOŁTYSIAK
Wartość projektu: 3,58 mln zł
Wartość dofinansowania UE: 1,10 mln zł

An original method of treating the masticatory system disorders in the SMILE AT ME Center of Dentistry.

"With the help of European Funds, I was able to realize the idea: to know more, to act better. Thanks to the project, further education and the funds obtained, further development has become a fact. We implement our goal of helping patients in need." Marta Niedziela-Sołtysiak, SMILE AT ME Center of Dentistry

The new "Smite at me" dental clinic in Oświęcim has introduced an innovative method of treating masticatory organ disorders. The project implemented with the use of European Funds by Marta Niedziela-Sołtysiak revolutionized the market of services in the dental industry. One of the main elements decisive on the innovation of the treatment method is the use of a proprietary rehabilitation device. The treatment process and the use of individually selected and modified dental splints eliminate the tension of the tongue muscles. This is the first and only device of this type available on the market. The obtained effect is the relaxation of other muscles responsible for the chewing process and the reduction of neck tension pains.

Name of the Beneficiary: SMILE AT ME MARTA NIEDZIELA-SOŁTYSIAK
Project value: PLN 3.58 million
Value of the EU co-financing: PLN 1.10 million