Centrum Badawczo-Rozwojowe ROCK MASTER

Na pierwszym planie widoczni są dwaj mężczyźni. Są to panowie Zbigniew Cygan i Mariusz Gołkowski z firmy CBR ROCK MASTER. W tle widoczny jest budynek.

„Zabezpieczamy wysokie stanowiska! Przeszkoliliśmy ponad 5 000 osób. Z Funduszami Europejskimi poszybujemy jeszcze wyżej” Zbigniew Cygan, Mariusz Gołkowski, CBR ROCK MASTER

Praca na wysokości należy do prac szczególnie niebezpiecznych. Dopuszczeni do niej mogą być jedynie Ci, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje. Krakowska firma Rock Master od ponad 30 lat zajmuje się popularyzacją zasad bezpiecznej pracy na wysokości poprzez przeprowadzanie profesjonalnych szkoleń i dostarczanie sprzętu chroniącego przed upadkiem. W ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej firma utworzyła Centrum Badawczo-Rozwojowe, którego celem jest badanie innowacyjnych produktów w branży zabezpieczeń przed upadkami z wysokości. Nowoczesne produkty i systemy zwiększają efektywność prac wysokościowych oraz bezpieczeństwo pracowników. Wieloletnie doświadczenie jakim może pochwalić się Pan Mariusz Gołkowski oraz Pan Zbigniew Cygan zarządzający Centrum potwierdza wysoką jakość oferowanych usług i pozwala promować autorskie rozwiązania w branży.

Nazwa Beneficjenta: CBR ROCK MASTER SP. Z O.O. SP. KOM
Wartość projektu: 5,08 mln zł
Wartość dofinansowania UE: 2,27 mln zł

ROCK MASTER Research and Development Center

"We secure high positions! We've trained over 50,000 people. We will glide with the European Funds even higher. "Zbigniew Cygan, Mariusz Gołkowski, CBR ROCK MASTER

Working at heights is particularly dangerous. Only those who have the appropriate qualifications can be admitted to it. The Rock Master, a Krakow-based company, has been promoting the principles of safe work at heights for over 30 years by conducting professional training and providing fall protection equipment. As part of a project co-financed by the European Union, the company has created a Research and Development Center whose aim is to study innovative products in the industry of fall protection from the heights. Modern products and systems increase the efficiency of work at heights and the safety of employees. Many years of experience that Mr. Mariusz Gołkowski and Mr. Zbigniew Cygan, managing the Center, can boast of confirm the high quality of services offered and allow the promotion of original solutions in the industry.

Name of the Beneficiary: CBR ROCK MASTER SP. Z O.O. SP. KOM
Project value: PLN 5.08 million
Value of the EU co-financing: PLN 2.27 million