Producent ekskluzywnych butów skórzanych Conhpol

Na zdjęciu widoczny jest mężczyzna w marynarce trzymający w prawej ręce obuwie. Mężczyzna to pan Henryk Konopka właściciel firmy Conhpol. W tle widoczna jest hala w której produkuje się obuwie.

„Dzięki Funduszom działamy globalnie, myśląc lokalnie = 100% made in Poland. Podtrzymujemy tradycję obuwniczą regionu Kalwarii Zebrzydowskiej produkując w Polsce na skórach i komponentach polskich i włoskich” Henryk Konopka, Conhpol

„Chęci, determinacja, dobry plan i znakomity produkt – to najważniejsze czynniki odpowiadające za sukces” wskazuje Pan Henryk Konopka – założyciel marki Conhpol. „Zaczynałem praktycznie w domu” – mówi Pan Henryk, a obecnie produkty firmy noszone są w 50 krajach świata, na 5 kontynentach. Obuwie marki Conhpol noszą biznesmeni, maturzyści, arabscy szejkowie, a nawet dwie pary powędrowały do samego papieża. Marka Conhpol jest jednym z liderów wysokogatunkowego obuwia i planuje dalszą ekspansję. We wsparciu tych działań swój udział mają środki Unii Europejskiej. Dzięki nim przedsiębiorstwo ma możliwość wejścia na kolejne międzynarodowe rynki i zwiększenia zysków z prowadzonej działalności. Środki pozyskane w ramach projektu przeznaczone zostały również na zwiększenie ilości polskiego eksportu i wzmocnienie wizerunku firmy.

Nazwa Beneficjenta: Firma CONHPOL – Henryk Konopka
Wartość projektu: 448 tys. zł
Wartość dofinansowania UE: 200 tys. zł

Manufacturer of exclusive Conhpol leather shoes

"Thanks to the Funds, we operate globally, thinking locally = our products are made in Poland in 100%. We maintain the footwear tradition of the Kalwaria Zebrzydowska region, producing in Poland using Polish and Italian skins and components" Henryk Konopka, Conhpol

"Willingness, determination, a good plan and an excellent product - these are the most important factors influencing success", Mr. Henryk Konopka says - the founder of the Conhpol brand. "I started practically at home" - says Mr. Henryk - and now the company's products are worn in 50 countries around the world, on 5 continents. The shoes of the Conhpol brand are worn by businessmen, high school graduates, Arab sheiks, and two pairs were even sent to the Pope himself". The Conhpol brand is one of the leaders of high-quality footwear and is planning further expansion. European Union funds contribute to the support of the activities. Thanks to them, the company has the opportunity to enter new international markets and increase profits from its operations. The funds obtained as part of the project were also intended to increase the volume of Polish exports and strengthen the company's image.

Name of the Beneficiary: CONHPOL – Henryk Konopka
Project value: PLN 448K
Value of the EU co-financing: PLN 200K