Daniel Myszkowski Fotografia

Na zdjęciu widoczny mężczyzna w fioletowej czapce i czarnej kurtce, Pan Daniel Myszkowski, który dzięki projektowi "Dobry Czas na Biznes" założył firmę i zakupił sprzęt. Przed nim, po prawej stronie zdjęcia aparat na statywie. Mężczyzna wykonuje zdjęcie. W tle rozmyty budynek wzgórzu.

„Dzięki Funduszom Europejskim mogę realizować swoją pasję.” Daniel Myszkowski Fotografia

Zdjęcia pozwalają uchwycić chwilę i zatrzymać czas tak. Te najpiękniejsze powstają tworzone z pasji i zaangażowania – dokładnie tak jest w przypadku zdjęć Pana Daniela Myszkowskiego. Fotografia to Jego życiowa pasja, a dzięki udziałowi w projekcie „Dobry Czas na Biznes” założył firmę i zakupił sprzęt. Inne korzyści z udziału w projekcie to wymiana kontaktów i doświadczeń z ciekawymi osobami, które mógł poznać podczas udziału w szkoleniach oraz pomoc w prowadzeniu działalności i szkolenia z zakresu jej planowania. Pan Daniel realizuje się zawodowo robiąc to co sprawia mu najwięcej przyjemności.

Nazwa Beneficjenta: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Tytuł projektu: Dobry Czas na Biznes – KOM
Wartość projektu: 32,72 mln zł
Wartość dofinansowania UE: 27,81 mln zł

Daniel Myszkowski. Photography

"Thanks to the European Funds, I can realize my passion." Daniel Myszkowski. Photography

Photographs let you capture a moment and halt time. The most beautiful are created from passion and commitment - this is exactly the case with the photographs made by Daniel Myszkowski. Photography is his life passion, and thanks to his participation in the "Good Time for Business" project he founded a company and bought equipment. Other benefits from participating in the project include the exchange of experiences with interesting people that he could get to know during the training and help in running the business and training in the planning of it. Daniel is doing his job professionally doing what he enjoys the most.

Name of the Beneficiary: Malopolska Regional Development Agency S.A.
Title of the project: Good Time for Business - KOM
Project value: PLN 32.72 million
Value of the EU co-financing: PLN 27.81 million