Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w skrócie (UMWM) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wystawy "Fundusze Europejskie dla Ciebie" www.wystawa.fundusze.malopolska.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-06-19

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-06-19

Strona internetowa  www.wystawa.fundusze.malopolska.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej::

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • większość rozwiązań technicznych strony jest oparta o schematy wykonane przed 2018-09-23, które mogą generować potencjalne problemy z dostępnością niektórych elementów strony.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • skiplinki do najważniejszych części strony (menu główne, wyszukiwarka, treść strony, mapa strony),
 • mapa strony,
 • focus dla osób niedowidzących pojawiający się wokół elementów nawigacyjnych,

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika UMWM. 

Oświadczenie sporządzono dnia 2019-09-23

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W Urzędzie Marszałkowskim do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Marek Pietras, e-mail:  dostepna@umwm.pl, telefon:12 63 03 502(dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:  www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna 

Siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: 

 • przy ul. Basztowej 22/ul. Zacisze 5 i 7
 • przy ul. Racławickiej 56 
 • przy ul. Wielickiej 72 

spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

W zakresie dostępności architektonicznej: 

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy),
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe, windy, drzwi automatycznie otwierane,
 3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy - tablice informacyjne, portier,
 4. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego - instrukcja dla portiera,
 5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: 

 1. obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się – w lokalizacjach ul. Racławicka 56 i ul. Wielicka 72 zainstalowany wideo tłumacz, który umożliwia komunikację osoby niesłyszącej z pracownikami Urzędu za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego,
 2. instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących - pętla indukcyjna,
 3. zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności UMWM w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania (z wyłączeniem nagrania w polskim języku migowym, które zostanie uzupełnione w terminie do 3 miesięcy od daty publikacji niniejszej deklaracji),
 4. zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.