Elektroniczny instruktor doskonalenia techniki jazdy Bartłomieja Boby MESA

Na zdjęciu widoczny jest mężczyzna siedzący w aucie pokazujący w prawej ręcę urządzenie, w lewej zaś trzymający kierownice. Mężczyzna na zdjęciu to Bartłomiej Boba właściciel firmy MESA

„Jestem bardzo wdzięczny za wsparcie, które otrzymałem z Funduszy Europejskich. Bez nich byłoby mi o wiele trudniej.” Bartłomiej Boba MESA

RLS - czyli elektroniczny instruktor doskonalenia techniki prowadzenia pojazdów to urządzenie, które pokazuje kierowcy prawidłowe zachowania pod kątem jazdy płynnej, bezpiecznej, ekonomicznej i ekologicznej. Jak mówi sam autor Pan Bartłomiej Boba – „Udało mi się stworzyć system, którego wcześniej nie było na rynku motoryzacyjnym”. To niewielkie urządzenie ma szansę w istotny sposób wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Zastosowane w nim nowoczesne technologie geoinformacyjne i komunikacyjne mają za zadanie zwrócić uwagę kierowcy na prawidłowe operowanie kierownicą podczas skrętów i skupić uwagę na jeździe płynnej, tak aby była ona wynikiem planu, a nie improwizacji. Pan Bartłomiej wykorzystując swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie kierowcy rajdowego stworzył system, który wychodzi naprzeciw potrzebom kierowców rajdowych oraz ośrodków doskonalenia techniki prowadzenia pojazdów.

Nazwa Beneficjenta: BARTŁOMIEJ BOBA MESA
Wartość projektu: 117 tys. zł
Wartość dofinansowania UE: 85,5 tys. zł

Electronic instructor of driving technique improvement by Bartłomiej Boba MESA

"I am very grateful for the support that I received from the European Funds. Without it, it would be much harder for me." Bartłomiej Boba MESA

RLS - an electronic instructor of improving the technique of driving is a device that shows drivers correct behavior in terms of smooth, safe, economic and ecological driving. As the creator himself says, Bartłomiej Boba - "I managed to create a system that was previously not in the automotive market." This small device has a chance to significantly improve road safety. The modern geoinformation and communication technologies used in it are designed to draw the attention of the driver to the proper handling of the steering wheel during turns and to focus attention on fluent driving, so that it was the result of a plan, not an improvisation. Bartłomiej, using his knowledge and many years of experience of a rally driver, created a system that meets the needs of rally drivers and centers improving driving techniques.

Name of the Beneficiary: BARTŁOMIEJ BOBA MESA
Project value: PLN 117K
Value of the EU co-financing: PLN 85.5K