Innowacyjne systemy bezzałogowe FLYTECH UAV

Na zdjęciu widoczny jest mężczyzna trzymający w rękach drona. Mężczyzna to Michał Wojas właścicel firmy FLYTECH UAV.

„Dzięki Funduszom Europejskim FlyTech UAV może rozwijać innowacyjne na skalę światową technologie oraz testować zastosowanie dronów w zupełnie nowych branżach. Co za tym idzie, jesteśmy w stanie zaproponować naszym klientom unikalne i nowatorskie rozwiązania, które usprawniają ich pracę.” Michał Wojas, FLYTECH UAV

„Lotnictwo to nasza praca i pasja” – mówi prezes firmy FLYTECH UAV Pan Michał Wojas. FLYTECH UAV zajmuje się produkcją i wdrażaniem na rynek innowacyjnych produktów - latających systemów bezzałogowych. Firma tworzy drony dla geodezji, rolnictwa czy służb ratunkowych w Polsce i za granicą. W realizacji jednego z projektów firmy FlyTech UAV swój udział mają Fundusze Europejskie. Firma stworzyła innowacyjne na skalę światową usługi oraz produkty, które zrewolucjonizują rynek energetyczny. Opracowane systemy bezzałogowe służą do inspekcji linii energetycznych (w szczególności wysokiego i średniego napięcia) i stanowią alternatywę dla kosztownych inspekcji przeprowadzanych za pomocą śmigłowców. Gotowe rozwiązanie dla polskich operatorów energetycznych pozwala na wzrost niezawodności infrastruktury sieciowej, zmniejszenie kosztów inwentaryzacji sieci oraz umożliwia szybką interwencję w razie nagłej awarii.

Nazwa Beneficjenta: FLYTECH UAV SP. Z O.O.
Wartość projektu: 4,87 mln zł
Wartość dofinansowania UE: 3,06 mln zł

FLYTECH UAV Innovative unmanned systems

Thanks to the European Funds, FlyTech UAV can develop innovative technologies on a global scale and test the use of drones in completely new industries. As a result, we are able to offer our clients unique and innovative solutions that improve their work.” Michał Wojas, FLYTECH UAV

"Aviation is our work and passion" - the president of FLYTECH UAV, Mr. Michał Wojas says. FLYTECH UAV deals with the production and implementation of innovative products on the market - flying unmanned systems. The company creates drones for geodesy, agriculture or emergency services in Poland and abroad. European Funds are involved in the implementation of one of the projects. The company has created innovative global services and products that will revolutionize the energy market. The developed unmanned systems are used to inspect power lines (in particular, high and medium voltage lines) and are an alternative to costly inspections carried out using helicopters. The ready solution for Polish energy operators allows to increase the reliability of network infrastructure, reduce the costs of network inventory and it also enables rapid intervention in the event of a sudden failure.

Name of the Beneficiary: FLYTECH UAV SP. Z O.O.
Project value: PLN 4.87 million
Value of the EU co-financing: PLN 3.06 million