KYAMBALO - galanteria z kory drzewa egzotycznego firmy TIP-TOP

Na pierwszym planie widoczny jest mężczyzna trzymający w rękach ekologiczny materiał w kolorze brązowym. Meżczyzna to Pan Dariusz Małek właściciel firmy TIP-TOP. W tle widoczna jest roślinność.

„Dzięki Funduszom Europejskim moja firma może się rozwijać i wprowadzać na rynek innowacyjne rozwiązania.” Dariusz Małek, TIP-TOP

KYAMBALO to marka, która swoją działalność opiera na tkaninie wyrabianej z kory jednej z afrykańskich palm. Ten ekologiczny materiał, prawie nieznany w Europie jest od stuleci głęboko zakorzeniony w afrykańskiej kulturze i tradycji plemiennej. Produkcja tkaniny odbywa się także z szacunkiem dla pracy i sprawiedliwego handlu. Fundusze Europejskie umożliwiły Panu Dariuszowi przeprowadzenie kompleksowych badań nad materiałem, udoskonalenie technologii jego przetwórstwa w przemyśle lekkim oraz opracowanie dokumentacji zgłoszenia patentowego lub wzoru użytkowego. Celem firmy Pana Dariusza jest promowanie działań ekologicznych. Materiał ma stanowić alternatywę dla obecnie stosowanych w przemyśle lekkim np. skór czy tekstyliów. W podejściu do biznesu  Pan Dariusz podkreśla swój szacunek dla ludzi i ich ciężkiej pracy - zakup materiału to realna pomoc mieszkańcom Afryki.

Nazwa Beneficjenta: F.H.U. TIP-TOP Dariusz Małek
Wartość projektu: 123 tys. zł
Wartość dofinansowania UE: 90 tys. zł

KYAMBALO - accessories from the bark of the exotic tree TIP-TOP company

Quote and signature of the Beneficiary: "Thanks to European Funds, my company can develop and market innovative solutions." Dariusz Małek, TIP-TOP

KYAMBALO is a brand that bases its activity on fabric made of the bark of one of African palms. The ecological material, almost unknown in Europe, has been deeply rooted in African tribal culture and tradition for centuries. The fabric production also takes place with respect for work and fair trade. European Funds have enabled Dariusz to carry out comprehensive material research, improve the processing technology in the light industry and develop documentation of a patent application or utility model. The goal of Dariusz’s company is to promote ecological activities. The material is to be an alternative to those currently used in light industry, e.g. leather or textiles. In the approach to business, Dariusz emphasizes his respect for people and their hard work - the purchase of material is a real help for the people of Africa.

Name of the Beneficiary: F.H.U. TIP-TOP Dariusz Małek
Project value: PLN 123K
Total value of the EU funding: PLN 90K