Luminis Oświetlenie

Na zdjęciu widoczny mężczyzna w koszuli który ma zawieszony pasek z oświetleniem LED. Jest to pan Konrad de Lehenstein-Filip z firmy Luminis Oświetlenie. W tle widoczne świecące lampy.

„Oświetlenie ma znaczenie, a dzięki Funduszom Europejskim nasza jakość oświetlenia trafi również do Ciebie” Konrad de Lehenstein-Filip, Luminis Oświetlenie

Pan Konrad de Lehenstein-Filip, właściciel firmy Luminis Oświetlenie był uczestnikiem projektu Małopolskie Bony Rozwojowe. Projekt realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego umożliwia mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z obszaru województwa małopolskiego dostęp do usług rozwojowych, dzięki którym mogą oni nabyć i poszerzyć umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe. Przyznane w ramach projektu punkty Pan Konrad wykorzystał na szkolenia z zakresu marketingu internetowego, podczas których uzyskał komplet informacji na temat tego jak prowadzić marketing w Internecie wykorzystując stronę internetową, narzędzia Google oraz Facebooka. Dla właściciela firmy Luminis najważniejsza jest jakość obsługi klienta oraz podnoszenie kwalifikacji. Dzięki nim ma pewność, że Jego klienci otrzymają wyjątkowe lampy, które będą świecić dobrym i zdrowym światłem.

Nazwa Beneficjenta: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
Tytuł projektu:Małopolskie Bony Rozwojowe
Wartość projektu: 81,65 mln zł
Wartość dofinansowania UE: 69,40 mln zł

Luminis Lighting

"Lighting matters, and thanks to the European Funds, our lighting quality will also be available to you" Konrad de Lehenstein-Filip, Luminis Lighting

Mr. Konrad de Lehenstein-Filip, the owner of the Luminis Lighting company, was a participant in the Malopolska Development Vouchers project. The project was implemented by the Malopolska Regional Development Agency to enable micro, small and medium enterprises from the Malopolska Region to access development services, thanks to which they can acquire and extend skills and professional qualifications. Credits granted within the project were used by Konrad for training in the field of the Internet marketing, during which he obtained a complete set of information on how to conduct marketing on the Internet using the website, Google and Facebook. The most important thing for Konrad is the quality of customer service and the improvement of qualifications. Thanks to them, he can be sure that his clients will receive unique lamps that will shine with good and healthy light.

Name of the Beneficiary: Malopolska Regional Development Agency
Title of the project: Malopolska Development Vouchers
Project value: PLN 81.65 million
Value of the EU co-financing: PLN 69.40 million