Multimedialne urządzenia edukacyjne LavaVision

Na zdjęciu po lewej stronie widoczny jest właściciel firmy Lavavision Pan Rafał Petryniak. Mężczyzna dotyka palcem wskazującym kolorowej tablicy interaktywnej.

,,Dzięki Funduszom Europejskim edukacja dzieci może być fantastyczną przygodą.” Rafał Petryniak, LavaVision

„Tworzymy nowy wymiar edukacji” – tak brzmi hasło przewodnie firmy LavaVision. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich zespół LavaVision zrealizował projekt, który polegał na stworzeniu zupełnie nowych rozwiązań dydaktycznych. Jak mówi właściciel firmy Pan Rafał Petryniak: „Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich opracowaliśmy rozwiązania, które w efektywny sposób wspierają procesy nauczania oraz uczenia się. Interakcja ruchem, dotykiem oraz pisakami świetlnymi pozwala bawić się i uczyć w dowolnej przestrzeni z wykorzystaniem podłóg, ścian, tablic oraz blatów interaktywnych”. Urządzenie łączy w sobie zalety tradycyjnej podłogi z funkcjami tablic interaktywnych, sterowanych z użyciem pisaków świetlnych oraz gestami dotykowymi. To doskonały sposób na zaangażowanie dzieci w naukę, przez co jest ona bardziej skuteczna niż tradycyjne lekcje. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem takich form edukacji są niezwykle interesujące, a dzieci szybko się uczą.

Nazwa Beneficjenta: LavaVision Rafał Petryniak
Wartość projektu: 1,13 mln zł
Wartość dofinansowania UE: 882 tys. zł

LavaVision multimedia educational devices

"Thanks to European Funds, educating children can be a fantastic adventure." Rafał Petryniak, LavaVision

"We create a new dimension of education" - this is the motto of LavaVision. Thanks to the support of the European Funds, LavaVision team carried out a project which involved the creation of completely new didactic solutions. According to the owner of the company, Mr. Rafał Petryniak: "Thanks to the support of European Funds, we have developed solutions that effectively support teaching and learning processes. The interaction of movement, touch and light pens allows you to play and learn in any space with the use of floors, walls, boards and interactive countertops. " The device combines the advantages of a traditional floor with the functions of interactive whiteboards, controlled with light pens and touch gestures. It is a great way to involve children in learning, which makes it more effective than traditional lessons. Classes conducted using such forms of education are extremely interesting, and children learn quickly.

Name of the Beneficiary: LavaVision Rafał Petryniak
Project value: PLN 1.13 million
Value of the EU co-financing: PLN 882K