Producent kotłów grzewczych PROTECH Sp. z o.o.

Na pierwszym planie widoczny jest mężczyzna w granatowym garniturze i okularach. Jest to Pan Grzegorz Krupnik właściciel firmy Protech. W tle widoczna jest hala, w której produkowane są kotły.

„Dzięki naszym zaangażowanym pracownikom i Funduszom Europejskim rozwijamy się i zdobywamy kolejne zagraniczne rynki.” Grzegorz Krupnik, PROTECH Sp. z o.o.

Innowacyjna firma – to tytuł jakim z pewnością należy nazywać firmę PROTECH. Liczne projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej (łączna wartość ponad 36,9 mln zł) pozwalają budować przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa oraz wdrażać zaawansowane technologie (informatyzacje, robotyzacje, zaawansowane technologicznie maszyny produkcyjne). Ponadto firma prowadzi szeroką działalność badawczą współpracując z jednostkami naukowymi z Małopolski oraz inwestuje w wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Za rozwój firmy i aktywne pozyskiwanie środków unijnych odpowiada Pan Grzegorz Krupnik – Prezes Zarządu. Jednak jak sam podkreśla – „Za sukcesem firmy stoją jej doświadczeni i zaangażowani pracownicy. To dzięki ich ciężkiej pracy oraz Funduszom Europejskim możliwe jest osiąganie tak wysokich wyników i kolejnych sukcesów.”

Nazwa Beneficjenta: PROTECH Sp. z o.o.
Łączna wartość projektów: 36,91 mln zł
Łączna wartość dofinansowania UE: 13,03 mln zł

PROTECH Sp. z o.o. manufacturer of heating boilers

"Thanks to our committed employees and European Funds, we are developing and acquiring new foreign markets." Grzegorz Krupnik, PROTECH Sp. z o.o.

An innovative company - PROTECH should definitely be called this name. Numerous projects implemented from the European Union funds (the total value of over PLN 36.9 million) allow to build a competitive advantage of the company and implement advanced technologies (computerization, robotization, technologically advanced production machines). The company also conducts extensive research activities in cooperation with scientific units from the Malopolska Region and invests in the use of renewable energy sources. Grzegorz Krupnik - the President of the Management Board is responsible for the development of the company and the active acquisition of the EU funds. However, as he emphasizes - "The company's experienced and committed employees are behind the success of the company. It is thanks to their hard work and the European Funds that such high results and subsequent successes could be achieved.”

Name of the Beneficiary: PROTECH Sp. z o.o.
Total value of projects: PLN 36.91 million
Total value of the EU funding: PLN 13.03 million