Przedszkole Integracyjne LaLoba

Na pierwszym planie widoczna jest kobieta trzymająca w rękach otwartą książkę. Jest to Pani Beata Larysz właścicielka przedszkoda Laloba. W tle widoczne są ściany oraz obraz pary będącej w obięciach.

„Dzięki Funduszom Europejskim spełniłam swoje marzenie o kameralnym przedszkolu z najlepszymi pomocami i kadrą.” Beata Larysz, LaLoba

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne LaLoba to wyjątkowe miejsce na mapie Krakowa, które dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej stworzyła pani Beata Larysz. Przedszkole LaLoba jest kameralną placówką skupioną na rozwoju dzieci przede wszystkim poprzez ruch, budowanie relacji społecznych i zabawę. Wykwalifikowana kadra realizuje codziennie podstawę programową wychowania przedszkolnego, a dodatkowo również bezpłatne zajęcia z tańca, rytmiki, logopedii oraz zajęcia rozwojowe z psychologiem. Z placówki mogą korzystać także dzieci z niepełnosprawnością fizyczną, dla których przedszkole zapewnia dodatkowe zajęcia z zakresu fizjoterapii. Przedszkole zapewnia najmłodszym możliwość beztroskiej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Nazwa Beneficjenta: Beata Larysz LaLoba
Wartość projektu: 743 tys. zł
Wartość dofinansowania UE: 631 tys. zł

Integration kindergarten LaLoba

"Thanks to the European Funds, I fulfilled my dream of a cozy kindergarten with the best staff and tools. " Beata Larysz, LaLoba

LaLoba non-public Integration Kindergarten is a unique place on the map of Krakow, thanks to the support from the European Union it was created by Mrs. Beata Larysz. Kindergarten LaLoba is an intimate institution focused on the development of children primarily through movement, building social relations and fun. Qualified staff implements the core curriculum of daily pre-school education, as well as free classes in dance, rhythmic classes, speech therapy and development activities with a psychologist. The facility can also be used by children with physical disabilities, for whom the kindergarten provides additional physiotherapy classes. The kindergarten provides the youngest with the opportunity of carefree play and learning in safe, friendly conditions adapted to their developmental needs.

Name of the Beneficiary: Beata Larysz LaLoba
Project value: PLN 743K
Value of the EU co-financing: PLN 631K