Platforma badawcza biopodobnych przeciwciał o działaniu terapeutycznym Selvita Services Sp. z o.o.

Na zdjęciu widoczny jest mężczyzna w białym fartuchu. Mężczyzna to doktor Jan Smagur, Dyrektor Działu Biologii Molekularnej i Komórkowej Selvita Services Sp. z o.o.  Znajduje się on w laboratorium. W prawej ręce trzyma ampułkę, a na ręce ma założoną lateksową rękawiczkę.

„Projekt badawczo-rozwojowy, który realizujemy przy pomocy Funduszy Europejskich pozwoli na szybsze wprowadzenie na rynek tańszych odpowiedników leków. Wpłynie to na obniżenie kosztów terapii i poprawę jakości życia pacjentów.” dr Jan Smagur, Dyrektor Działu Biologii Molekularnej i Komórkowej Selvita Services Sp. z o.o.

Postęp naukowy w medycynie i szybki rozwój technologiczny umożliwiają zastosowanie na znacznie większą skalę w terapii schorzeń onkologicznych leków z rodzaju terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych. Terapia ta przyjmuje formę tzw. medycyny spersonalizowanej, dzięki czemu można wyłonić mniejsze grupy chorych, dla których leczenie dobrane będzie na podstawie znanego mechanizmu, a przez to będzie oferować lepsze rokowania na wyleczenie. Główną zaletą tego typu rozwiązań jest fakt, iż jej zastosowanie oferuje mniejsze ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Zespół badawczy z firmy Selvita S.A. pod nadzorem Pana dr. Jana Smagura prowadzi innowacyjne w skali kraju badania, których rezultatem będzie kompleksowa i gotowa do użycia oferta badań laboratoryjnych dla wspomnianych terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych. Projekt umożliwi szybsze wprowadzenia na rynek tańszych odpowiedników leków co znacznie wpłynie przede wszystkim na obniżenie kosztów terapii pacjentów.

Nazwa Beneficjenta: Selvita Services Sp. z o.o.
Wartość projektu: 3,73 mln zł
Wartość dofinansowania UE: 2,52 mln zł

Test platform for biosimilar antibodies with therapeutic effects by Selvita Services Sp. z o.o.

"The R&D project that we implement with the help of European Funds, will allow for faster introduce cheaper drug counterparts to the market. This will reduce the cost of therapy and improve the quality of life of patients." MD Jan Smagur, Head of the Molecular and Cell Biology Department at Selvita Services Sp. z o.o.

Scientific advances in medicine and rapid technological development make it possible to apply drugs of a kind of therapeutic monoclonal antibodies on a much larger scale in the treatment of oncological diseases. The therapy takes the form of the so-called personalized medicine, thanks to which it is possible to select smaller groups of patients for whom the treatment will be selected on the basis of a known mechanism, and thus will offer better prognosis for curing. The main advantage of this type of solutions is the fact that its use offers a lower risk of side effects. The research team from Selvita S.A., supervised by MD Jan Smagura, conducts innovative research in the country, that will result in a comprehensive and ready-to-use offer of laboratory tests for the aforementioned therapeutic monoclonal antibodies. The project will allow faster introduction of cheaper drug counterparts to the market, which will have a major impact on reducing the costs of patient therapy.

Name of the Beneficiary: Selvita Services Sp. z o.o.
Project value: PLN 3.73 million
Value of the EU co-financing: PLN 2.52 million