Staż w ramach projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES”

Na zdjęciu widoczna jest maszyna krawiecka oraz nici, a obok niej siedząca kobieta, trzymająca w rękach nożyczki. Jest to Pani Anita Matysik która uczestniczyła w projekcie "Zaprojektuj sukces", który umożliwił jej odbycie stażu krawieckiego. W tle zawieszone ubrania na wieszakach.

„Dzięki Funduszom zaprojektowałam swój sukces i zmieniłam marzenia w realne wydarzenia”, Anita Matysik

Rozwój zawodowy to nie tylko poszerzanie swoich umiejętności, które są niezbędne do wykonywania zadań na aktualnym stanowisku, ale także dbanie o rozwój dodatkowych kompetencji, które mogą pozytywnie wpłynąć na naszą ścieżkę zawodową. Fundusze Europejskie dają możliwość doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. Projekt „Zaprojektuj sukces”, którego uczestniczką jest Pani Anita umożliwił Jej udział w stażu krawieckim. Podczas stażu Pani Anita nabyła wiedzę i doświadczenie, a teraz realizuje się w swojej pasji i z powodzeniem projektuje i szyje ubrania. Sięgając po wsparcie środków unijnych możemy każdego dnia, tak jak Pani Anita robić to co się kocha, z ciekawymi wyzwaniami i satysfakcją.

Nazwa Beneficjenta: JMM MARIUSZ LEWANDOWSKI
Tytuł projektu: ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej
Wartość projektu: 1,14 mln zł
Wartość dofinansowania UE: 970 tys. zł

Internship within the "DESIGN SUCCESS" project

"Thanks to the Funds, I designed my success and changed my dreams into real events", Anita Matysik

Professional development is not only about expanding one's skills that are necessary to perform tasks in the current position, but also taking care of acquiring additional competences that can positively affect our professional path. European Funds give you the opportunity to improve your skills and improve your qualifications. The "Design a Success" project whose participant include Anita, enabled her to participate in a tailoring internship. During the internship, Anita acquired knowledge and experience, and now realizes herself in her passion and successfully designs and sews clothes. Reaching for the support of the EU funds, we can do what you love every day, just like Anita, with interesting challenges and satisfaction.

Name of the Beneficiary: JMM MARIUSZ LEWANDOWSKI
Title of the project: DESIGN SUCCESS! project of professional activation of the unemployed in the West Malopolska Region
Project value: PLN 1.14 million
Value of the EU co-financing: PLN 970K