System Automatycznej Identyfikacji Kluczy firmy BT ELECTRONICS

Na zdjęciu widoczni są trzej mężczyźni. Sa to panowie Tomasz Półtorak, Piotr Stawarz i Tomasz Myrta właściciele firmy BT ELECTRONICS. Za nimi znajduje się urządzenie do automatycznej identyfikacji kluczy.

„Fundusze Europejskie motywują do działania.” Tomasz Półtorak, Piotr Stawarz, Tomasz Myrta, BT ELECTRONICS

Dla użytkownika bardzo prosty, dla niepowołanej osoby niedostępny. System Automatycznej Identyfikacji Kluczy służy do przechowywania kluczy i przedmiotów, mierzy ewidencję czasu pracy, ale przede wszystkim pozwala na dostęp do ściśle określonych kluczy lub przedmiotów tylko osobom, którym administrator systemu przyznał odpowiednie uprawnienia. Fundusze Europejskie pozwoliły na ulepszenie jednego z produktów systemu SAIK poprzez zwiększenie jego odporności na włamania, w szczególności mechaniczne. Dzięki temu, spełnia on oczekiwania najbardziej wymagających klientów, wśród których są już największe firmy w Polsce, instytucje państwowe, banki oraz jednostki wojskowe. Wybierając sprawdzony, stale rozwijany i dostosowywany do potrzeb system, klienci zapewniają sobie najwyższą jakość i bezpieczeństwo.

Nazwa Beneficjenta: BT ELECTRONICS SP. Z O.O.
Wartość projektu: 61 tys. zł
Wartość dofinansowania UE: 45 tys. zł

BT ELECTRONICS Automatic Key Identification System

"European Funds motivate you to act." Tomasz Półtorak, Piotr Stawarz, Tomasz Myrta, BT ELECTRONICS

Very simple for the user, unavailable for an unauthorized person. The Automatic Key Identification System is used to store keys and objects, it measures working time records, but above all allows access to strictly defined keys or objects only for those with relevant permissions granted by the system administrator. European Funds helped to improve one of the SAIK system products by increasing its resistance to burglary, in particular mechanical. Thanks to this, it meets the expectations of the most demanding customers, including the largest companies in Poland, state institutions, banks and military units. By selecting a proven system that is constantly developed and adapted to the needs, the customers provide themselves with the highest quality and safety.

Name of the Beneficiary: BT ELECTRONICS SP. Z O.O.
Project value: PLN 61K
Value of the EU co-financing: PLN 45K
Name of the sub-measure: VOUCHERS FOR INNOVATION