„Wariacje z igłą” Teresa Skotnicka-Ogar

Na zdjęciu kobieta która poprawia muchę na manekinie. Kobieta to Pani Teresa Skotnicka-Ogar właścicielka firmy ,,Wariacje z igłą". Manekin ma założony garnitur. W tle widać pomieszczenie zakładu krawieckiego.

„Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich mogłam założyć działalność usługową w branży krawiecko-modniarskiej. Środki z dotacji przeznaczyłam na zakup profesjonalnych maszyn i wyposażenie lokalu.” Teresa Skotnicka-Ogar, „Wariacje z igłą”

Projektowanie i szycie ubrań to forma wyrażania swojej osobowości. Szyjemy i przerabiamy nie tylko aby zaoszczędzić, ale przede wszystkim dla satysfakcji i dumy z własnoręcznie zaprojektowanej i wykonanej rzeczy. Krawiectwo to sztuka, w szczególności gdy wykonują ją osoby, dla których szycie to prawdziwe hobby. Pani Teresa Skotnicka-Ogar, uczestniczka projektu „Dobry Czas na Biznes” jest przykładem na to, że pasję i zainteresowania można przekształcić w dobry biznes. Dotychczas długotrwale bezrobotna, dzięki wsparciu Funduszy Europejskich otworzyła firmę „Wariacje z igłą”, w której zajmuje się projektowaniem i szyciem ubrań. Udział w projekcie umożliwił Pani Teresie powrót na rynek pracy w najbardziej przyjemny dla niej sposób – realizując się w swojej pasji.

Nazwa Beneficjenta: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Tytuł projektu: Dobry Czas na Biznes – ST
Wartość projektu: 19,26 mln zł
Wartość dofinansowania UE: 16,37 mln zł

"Variations with a Needle" Teresa Skotnicka-Ogar

"Thanks to the support of the European Funds, I could set up a service activity in the tailoring and fashion industry. The funds from the subsidy was spent on the purchase of professional devices and equipment for the premises." Teresa Skotnicka-Ogar, "Variations with a Needle"

Designing and sewing clothes are forms of expressing your personality. We sew and change not only to save, but above all for the satisfaction and pride of a hand-designed and made thing. Teresa Skotnicka-Ogar, participant of the "Good Time for Business" project is an example of the fact that passion and interests can be transformed into a good business. So far, the long-term unemployed, thanks to the support of European Funds, has opened the "Variations with a Needle" company in which she designs and sews clothes. Participation in the project enabled Teresa to return to the labor market in the most pleasant way for her - realizing her passion.

Name of the Beneficiary: Malopolska Regional Development Agency S.A.
Title of the project: Good Time for Business - ST
Project value: PLN 19.26 million
Value of the EU co-financing: PLN 16.37 million