Szanowni Państwo!

Niedawno świętowaliśmy 15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Środki europejskie pozwoliły przyspieszyć rozwój i przemiany zachodzące w Polsce. Małopolska otrzymała prawie

2,9 mld euro, co czyni Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego drugim największym programem regionalnym w Polsce. Cieszę się, że wspólnym wysiłkiem samorządu województwa i organizacji pozarządowych powstał aktualny Regionalny Program Operacyjny, który jest odpowiedzią na potrzeby rozwojowe naszego województwa. Należy pamiętać, że kluczową sprawą jest wydatkowanie tych środków we właściwy sposób, a inwestycje przeprowadzane przy ich wsparciu będą procentować w przyszłości.

Działania podejmowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego odpowiadają realizacji najważniejszych priorytetów funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa, takich jak: ochrona środowiska, działania społeczne, zachowanie dziedzictwa regionalnego, wspieranie innowacyjności oraz przedsiębiorczości. Znakomite pomysły mieszkańców, wsparte przez środki unijne, którymi dysponuje samorząd województwa przekładają się na realne projekty, dzięki którym Małopolska cały czas się rozwija, z pożytkiem dla każdego mieszkańca naszego województwa niezależnie czy mieszka w dużym mieście czy mniejszej miejscowości.

Mam nadzieję, ze nasz projekt wystawienniczy, w którym prezentujemy małopolskich przedsiębiorców i zrealizowane przez nich projekty spotka się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony mieszkańców województwa, jak i gości naszego regionu.

Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego

Ladies and gentlemen!

Recently, we have celebrated the 15th anniversary of Poland's membership in the European Union. European funds allowed to accelerate the development and changes taking place in Poland. The Malopolska Region received almost EUR 2.9 billion, that makes the Regional Operational Program of the Malopolska Region the second largest regional program in Poland. I am glad that the current Regional Operational Program has been a joint effort of the regional self-government and non-governmental organizations, which is a response to the development needs of our region. It should be remembered that it is crucial to spend the funds in the right way, and the investments carried out with the support of the funds will bear fruit in the future.

The actions undertaken under the Regional Operational Program of the Malopolska Region correspond to the implementation of the most important priorities of the functioning of a modern society, such as: environmental protection, social activities, preservation of regional heritage, support for innovation and entrepreneurship. Great ideas of residents, supported by the EU funds that the regional self-government has at its disposal, translate into real projects thanks to which the Malopolska Region is constantly developing, with benefits for every inhabitant of our region, regardless of whether the person lives in a big city or a smaller town.

I hope that our exhibition project, presenting the Malopolska Region entrepreneurs and the projects implemented by them, will become of great interest both of the region's residents and the guests visiting our region.

Witold Kozłowski
Marshal of the Malopolska Region


Drodzy Małopolanie!

Przed nami ostatnie dwa lata obecnej perspektywy finansowej 2014-2020. To dobra okazja do pierwszych podsumowań i prezentacji naszych wspólnych działań. To Wasze znakomite pomysły, wsparte przez środki unijne, którymi dysponuje samorząd województwa sprawiły, że za kilka lat nasz region nadal będzie jednym z liderów przedsiębiorczości i rozwoju społeczno-gospodarczego.

Regionalny Program Operacyjny jest po to, by wspierać najważniejsze dziedziny, a w tym również przedsiębiorczość, innowacje i rynek pracy. Jest to klucz do prawidłowego i zrównoważonego rozwoju naszego regionu.

Dofinansowaliśmy już ponad 1 466 przedsiębiorców, którzy wprowadzili na rynek nowe produkty, procesy i usługi. Wspieramy inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój. Dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego mikro, małe i średnie firmy zyskują dostęp do proinnowacyjnych usług dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb. Podjęliśmy szereg działań, w  ramach których 3 659 osób zostało objętych formami wsparcia podnoszącymi kompetencje, a 3 655 osób otrzymało środki na założenie własnej działalności gospodarczej.

Niniejsza wystawa prezentuje małopolskich przedsiębiorców, właścicieli firm, uczestników projektów, osoby, które odważyły się i założyły własną działalność właśnie dzięki Funduszom Europejskim. Mam nadzieję, że będą oni dla Państwa przykładem i ogromną. Fundusze wspierają aktywną postawę i ludzi, którzy podejmują działania w celu realizacji swoich planów. Środki Unii Europejskiej pomagają podjąć ryzyko i zrealizować marzenia.

Łukasz Smółka
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

*Dane liczbowe dotyczące liczb przedsiębiorców, osób i otrzymanych form wsparcia podano na dzień 31 maja 2019 r.

Dear residents of the Malopolska Region!

The last two years of the current financial perspective 2014-2020 are ahead of us. This is a good opportunity for the first summaries and presentations of our joint activities. Your excellent ideas, supported by the EU funds that the regional self-government has at its disposal, resulted in the fact that in a few years our region will continue to be one of the leaders of entrepreneurship and socio-economic development.

The Regional Operational Program is designed to support the most important areas, including entrepreneurship, innovation and the labor market. This is the key to the proper and sustainable development of our region.

We have already co-financed more than 1 466 entrepreneurs who have marketed new products, processes and services. We support companies' investments in research and development. Thanks to the funds from the Regional Operational Program, micro, small and medium-sized companies gain access to pro-innovative services tailored to their individual needs. We have taken a number of actions within which 3 659 people were covered by forms of support that raised their competences, and 3 655 people were granted funds for starting their own business activities.

The exhibition presents entrepreneurs from the Malopolska Region, owners of companies, project participants, people who dared and set up their own businesses thanks to the European Funds. I hope that they will become models and a huge hope for you. The funds support active attitudes and people who take action to implement their plans. The European Union funds help to take risks and make dreams come true.

Łukasz Smółka
Deputy Marshal of the Malopolska Region

*Numerical data on the number of entrepreneurs, people and forms of support received as at 31st May, 2019