Żłobek „Maluszkowo” w Krakowie

Na pierwszym planie widoczna jest kobieta. Jest to Pani Anna Lubaś właścicielka Żłobka "Maluszkowo". W tle widoczne wnętrze żłobka, kolorowe dekoracje i fragmenty łóżeczka "Maluszkowo". Widać pomieszczenie żłobka szczególności łóżeczek.

„To już mój czternasty projekt z dofinansowaniem unijnym. Zastrzyk finansowy jest nie do przecenienia. Nie stworzyłabym tyle, gdybym musiała polegać tylko na swoich możliwościach.” Anna Lubaś, Żłobek „Maluszkowo”

Dla każdego rodzica moment powrotu do pracy po okresie opieki nad dzieckiem jest przełomowy. Wiąże się to zarówno z silnymi emocjami jak i koniecznością zorganizowania dla dziecka opieki. Z pomocą w takich sytuacjach przychodzą środki Unii Europejskiej, w ramach których można zdobyć dofinansowanie na założenie żłobka. Prywatne żłobki realizują projekty, które w szczególności umożliwiają wsparcie rodziców bezrobotnych i biernych zawodowo. Pierwszy żłobek założony przez Panią Annę Lubaś przy pomocy Funduszy Europejskich zrodził się z prywatnej potrzeby i chęci zapewnienia swojemu Maluchowi najlepszej opieki po powrocie do aktywności zawodowej. Własna placówka okazała się idealnym rozwiązaniem. Dziś Pani Ania prowadzi już 12 żłobków na terenach trzech województw, z czego 8 dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Sieć żłobków „Maluszkowo” to placówki w pełni monitorowane, w których pracują opiekunki z wykształceniem kierunkowym i niezbędnym doświadczeniem zawodowym. Atrakcyjne wyposażenie żłobków pozwala prowadzić urozmaicone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Nazwa Beneficjenta: A2 Anna Lubaś
Wartość projektu: 599 tys. zł
Wartość dofinansowania UE: 509 tys. zł

"Maluszkowo" nursery in Krakow

"This is my fourteenth project with EU funding. The financial injection can not be overestimated. I would not create so much if I had to do it with my own abilities only." "Maluszkowo" nursery.

For each parent, the moment of returning to work after a period of childcare is a breakthrough. This involves both strong emotions and the need to organize care for the child. European Union funds come in to help in such situations, you can get funding for setting up a nursery. Private nurseries carry out projects that in particular enable support for unemployed and economically inactive parents. The first nursery founded by Mrs. Anna Lubaś with the help of European Funds was born out of a private need and the desire to provide her child with the best care after returning to professional activity. Today, Anna is already running 12 nurseries on the territory of three voivodships, of which 8 were co-financed by the European Union. The "Maluszkowo" chain of nurseries includes fully monitored institutions, hiring babysitters with specialized education and the necessary professional experience. Attractive nursery equipment allows for a variety of didactic and educational activities.

Name of the Beneficiary: A2 Anna Lubaś
Project value: PLN 599K
Value of the EU co-financing: PLN 509K